Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Thông tin lãnh đạo đơn vị
Ngày đăng 14/07/2016 | 02:34 | Lượt xem: 1066

1, Vũ Duy Độ

Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy phường

Điện thoại cơ quan: 02253.849.995

Địa chỉ thư điện tử: vuduydo@haiphong.gov.vn

Chức trách:

Là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở Đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập Đảng bộ) xã, phường, thị trấn, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng uỷ, chi uỷ lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lỗi, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Nhiệm vụ của Bí thư Đảng ủy:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết vàchỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình;nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất;nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhândân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảngbộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành,Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnhđạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường,thị trấn.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉthị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thườngvụ Đảng uỷ.

2, Nguyễn Tiến Sỹ

Chức vụ: Chủ tịch UBND phường

Điện thoại cơ quan: 02253.849.995

Địa chỉ thư điện tử: nguyentiensy@haiphong.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Điều hành, phụ trách chung. Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm đột xuất, quan trọng của phường.

Phụ trách, lãnh đạo các lĩnh vực:

- Tài chính - Ngân sách; Công an, quân sự; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, thanh tra; Chủ tịch HĐNV quân sự, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Hội đồng giáo dục phường; Trưởng các Ban chỉ đạo về công tác an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Nhà đất, dự án trong quy hoạch đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Tổng hợp tình hình, xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của UBND phường;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ủy ban Nhân dân phường và các cán bộ, công chức, Tổ trưởng Tổ Dân phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền UBND phường và thẩm quyền Chủ tịch UBND phường theo quy định của pháp luật; khi vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản để Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ký thay.

 

3, Hoàng Trung Lâm

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

Điện thoại cơ quan: 02253.849.995

Địa chỉ thư điện tử: hoangtrunglam@haiphong.gov.vn

- Phụ trách thu ngân sách, công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường; Trực ký duyệt hồ sơ tại bộ phận "một cửa" theo lịch công tác của cơ quan;

- Trực tiếp phụ trách Tổ Quản lý đô thị, Ban quản lý chợ, Điện, cấp nước, Thoát nước, Cán bộ kinh tế; Trưởng ban một số ban theo quyết định cụ thể;

- Được Chủ tịch phường uỷ quyền ký xác nhận các văn bản trong lĩnh vực được phân công phụ trách, ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế, trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị, ký xác nhận đảm bảo các chứng từ thu, chi ngân sách trong lĩnh vực phụ trách trước khi trình Chủ tịch ký;

- Giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Trưởng Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính "một cửa" và cải cách hành chinh; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; Đề án 30, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008, Kiểm soát thủ tục hành chính; Trực ký duyệt hồ sơ tại bộ phận "một cửa" theo lịch công tác của cơ quan;

- Trực tiếp phụ trách các bộ phận: Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa thông tin, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, lao động việc làm, chính sách thương binh xã hội, bảo hiểm xã hội, Dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em;

- Trưởng ban một số ban theo quyết định cụ thể;