Trang chủ

Đảng – Đoàn thể Phường

Thông tin về người phát ngôn của phường
Ngày đăng 14/07/2016 | 02:51 | Lượt xem: 1037

Ông: Nguyễn Tiến Sỹ - Người phát ngôn

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

Điện thoại cơ quan: 02253.849.995

Địa chỉ thư điện tử: nguyentiensy@haiphong.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Điều hành, phụ trách chung. Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm đột xuất, quan trọng của phường.

Phụ trách, lãnh đạo các lĩnh vực:

- Tài chính - Ngân sách; Công an, quân sự; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, thanh tra; Chủ tịch HĐNV quân sự, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Hội đồng giáo dục phường; Trưởng các Ban chỉ đạo về công tác an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Nhà đất, dự án trong quy hoạch đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Tổng hợp tình hình, xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của UBND phường;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ủy ban Nhân dân phường và các cán bộ, công chức, Tổ trưởng Tổ Dân phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền UBND phường và thẩm quyền Chủ tịch UBND phường theo quy định của pháp luật; khi vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản để Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ký thay.