Trang chủ

Thi đua Khen thưởng

Giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2015 giữa các tổ chức, đoàn thể, các Tổ dân phố với UBND Phường Lương Khánh Thiện

Ngày đăng 20/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
GIAO ƯỚC THI ĐUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 Giữa các tổ chức, đoàn thể, các Tổ dân phố với Ủy ban nhân dân phường Lương Khánh Thiện   Để phấn đấu hoàn thành...

Giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2014 giữa các tổ chức, đoàn thể, các Tổ dân phố với UBND Phường Lương Khánh Thiện

Ngày đăng 17/01/2014 | 12:00 | Lượt xem: 0
GIAO ƯỚC THI ĐUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 201 4 Giữa các tổ chức, đoàn thể, các Tổ dân phố với Ủy ban nhân dân phường Lương Khánh Thiện   Để phấn đấu hoàn thành...