Trang chủ

Chỉ đạo điều hành

Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Ngày đăng 07/09/2017 | 09:50 | Lượt xem: 501
Xem chi tiết văn bản tại đây

Thông báo Về việc tiêm vacxin phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi trên địa bàn Phường Lương Khánh Thiện năm 2015

Ngày đăng 05/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo Về việc phòng chống dịch bệnh, dịch cúm gia cầm

Ngày đăng 05/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Kế hoạch Triển khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở Phường Lương Khánh Thiện năm 2015

Ngày đăng 03/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN   Số:        /KH-UBND   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Quyết định Về việc Ban hành Quy định thực hiện Dân chủ Phường Lương Khánh Thiện

Ngày đăng 03/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN   Số:       /QĐ-UBND   CỘNG HOÀ XÃ   HỘI...

* Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2015: "Phục hồi kinh tế và đổi mới mô hình kinh tế" của thành phố

Ngày đăng 12/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...

* Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Phường Lương Khánh Thiện

Ngày đăng 11/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN   Số :       / QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Báo cáo hiện trạng hệ thống thông tin phường

Ngày đăng 15/04/2014 | 12:00 | Lượt xem: 0
https://googledrive.com/host/0Bx-4n0-poqT4WkFKMTc5VWNjWFU

Kết quả thực hiện công tác tháng 01/2014 và Phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2014

Ngày đăng 03/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN   Số:       /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Ngày đăng 19/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN   Số :         / BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...