Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Lịch tiếp công dân quý III, IV
Ngày đăng 06/09/2018 | 02:19 | Lượt xem: 236

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phường Lương Khánh Thiện, ngày 01 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường quý III năm 2018

 

          Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013;

Thực hiện Kế hoạch của UBND phường Lương Khánh Thiện về việc tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư năm 2018;

Ủy ban nhân dân Phường Lương Khánh Thiện thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường như sau:

STT

Thứ

Ngày tháng

Địa điểm

1

Sáu

Ngày 06 tháng 7 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

2

Sáu

Ngày 13 tháng 7 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

3

Sáu

Ngày 20 tháng 7 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

4

Sáu

Ngày 27 tháng 7 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

5

Sáu

Ngày 04 tháng 8 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

6

Sáu

Ngày 11 tháng 8 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

7

Sáu

Ngày 18 tháng 8 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

8

Sáu

Ngày 25 tháng 8 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

9

Sáu

Ngày 01 tháng 9 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

10

Sáu

Ngày 08 tháng 9 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

11

Sáu

Ngày 15 tháng 9 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

13

Sáu

Ngày 22 tháng 9 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

14

Sáu

Ngày 29  tháng 9 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 115 Lương Khánh Thiện

 

Nơi nhận:

- UBND quận;

- VP UBND quận;

- Thanh tra NN quận;

- Đảng ủy - HĐND - UBND phường;

- Các ban, ngành phường;

- Cán bộ công chức phường;

- 15 Tổ dân phố;

- Lưu: VT (35).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Sỹ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LƯƠNG KHÁNH THIỆN

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phường Lương Khánh Thiện, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường quý IV năm 2018

 

          Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013;

Thực hiện Kế hoạch của UBND phường Lương Khánh Thiện về việc tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư năm 2018.

Ủy ban nhân dân phường Lương Khánh Thiện thông báo lịch tiếp công dân của Chủ Tịch Ủy ban nhân dân phường như sau:

STT

Thứ

Ngày tháng

Địa điểm

 

1

Sáu

Ngày 06 tháng 10 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

2

Sáu

Ngày 13 tháng 10 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

3

Sáu

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

4

Sáu

Ngày 27 tháng 10 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

5

Sáu

Ngày 03 tháng 11 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

6

Sáu

Ngày 10 tháng 11 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

7

Sáu

Ngày 17 tháng 11 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

8

Sáu

Ngày 24 tháng 11 năn 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

9

Sáu

Ngày 01 tháng 12 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

10

Sáu

Ngày 08 tháng 12 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

11

Sáu

Ngày 15 tháng 12 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

12

Sáu

Ngày 22  tháng 12 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

13

Sáu

Ngày 29 tháng 12 năm 2018

Phòng tiếp công dân số 106 Lương Khánh Thiện

 

Nơi nhận:

- UBND quận;

- VP UBND quận;

- Thanh tra NN quận;

- Đảng ủy - HĐND - UBND phường;

- Các ban, ngành phường;

- Cán bộ công chức phường;

- 15 Tổ dân phố;

- Lưu: VT (35).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Tiến Sỹ